VEDTEKTER FOR FLÅTEN NATURBARNEHAGE AS

1. FORMÅL 

Flåten Naturbarnehage AS drives i samsvar med gjeldende «Lov om barnehager» og de til enhver tid gjeldende forskrifter, retningslinjer og årsplan.


2. NAVN OG EIERFORHOLD
Barnehagens navn er Flåten Naturbarnehage. Driver av barnehagen er Flåten Naturbarnehage AS som er et aksjeselskap eid av Sælehaugen Holding AS.
Flåten Naturbarnehage er en privateid barnehage med 2 avdelinger; Tyttebærtuen og Bjørkeriset. Barneantall varierer ut ifra barnets alder. Barnehagen tilbyr plasser for barn 0-6 år.
Daglig leder og eierrepresentant: Liv Lindtvedt Søfteland


3. BEMANNING
Ved full barnehagedekning vil bemanning i Flåten Naturbarnehage være:
• Daglig leder – 100% stilling
• 4 barnehagelærere/pedagogiske ledere i 100% stilling
• 4 assistentstillinger i 100% stilling

4. ÅPNINGSTID
Flåten Naturbarnehage er åpent fra kl 06.30 til 17.00 mandag til fredag.
Barna skal leveres og hentes av foresatte, eller andre godkjente personer, innenfor den fastsatte åpningstid.
Barnehagen er stengt på lørdag- og søndager, bevegelige helligdager, julaften og nyttårsaften. Barnehagen stenger kl 12.00 onsdag før Skjærtorsdag. Barnehagen holder stengt ved gjennomføring av inntil 5 planleggingsdager.
Samarbeidsutvalget kan vedta annen åpningstid for kortere perioder ved behov.

5. SOMMERFERIE
Barnehagen er sommerlukket i uke 28-30.
Alle barna skal ha minst 3 uker sommerferie som må være sammenhengende i løpet av skolens ferie. For skolebarna må ferien avvikles innen 01.08 det året de skal begynne på skolen.
Daglig leder kan etter søknad fra foreldrene dispensere fra denne bestemmelsen om sammenhengende ferie.
Foreldre/foresatte plikter å gi barnehagen beskjed innen 30. april hvert år om når barnet skal ha sommerferie.


6. OPPTAK AV BARN
Barn som tildeles plass skal som hovedregel være bosatt i Os kommune. Opptaket er samordnet med kommunen. Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende prioritering:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager § 13) og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 (jfr. Lov om barnehager § 13).
2. Søsken av barn med plass i Flåten Naturbarnehage.
3. Barn av ansatte i Flåten Naturbarnehage.
4. Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra oktober (barn født i august har rett på plass innen utgangen av august – og likeledes barn født i september, har barnet rett på plass innen utgangen av september osv) . Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt (jfr. Lov om barnehager § 12a).
5. Er det fortsatt ledige plasser etter hovedopptaket, kan disse tilbys barn fra andre kommuner.


7. PLASSTILBUD
Den som er tildelt plass har rett til å beholde denne inntil 31.07 det året de starter på skolen.
Flåten Naturbarnehage tilbyr 80% og 100% plasser


8. OPPSIGELSESFRIST
• Plass i barnehagen skal sies opp med 2 måneders skriftlig varsel.
• Reduksjon av plass skal også sies opp med 2 måneders skriftlig varsel.
• Oppsigelsen regnes fra første dag i påfølgende måned.
• Det må betales for plassen ut oppsigelsestiden uavhengig av hvorvidt barnet benytter plassen eller ikke.

9. FORELDREBETALING
Foreldrebetalingen fastsettes av eier som følger maksprisordningen for Os kommune. Betaling for opphold i barnehagen er inndelt i 11 månedlige terminer som forfaller den 1. i hver måned. Juli er betalingsfri måned, der 3 ukers ferie og 5 planleggingsdager utgjør den måneden det ikke betales for.
Det gis søskenmoderasjon og mulighet for inntektsgradert betaling etter regler gitt av Os kommune.
Gebyr på NOK 50,- kommer i tillegg ved faktura på papir.


10. MÅLTIDENE
I tillegg til foreldrebetaling kommer det betaling for mat i barnehagen på NOK 450,- per måned. «Kostpenger» kan justeres, men skal alltid godkjennes av SU.


11. SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD
Jfr. Bestemmelsene i «Lov om barnehager», § 4.
Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. SU konstituerer seg selv ved å velge en leder.
Daglig leder vil være eiers representant i SU med samme rettigheter som valgte medlemmer.
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samarbeidende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Ved avstemning i SU, har hver representant én stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø


12. ÅRSPLAN
Årsplan for den pedagogiske siden av driften av barnehagen, utarbeides for et barnehageår av gangen og godkjennes gjennom SU. Årsplanen skal tilpasse lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager. Foreldre får årsplanen til orientering. Kopi skal sendes til kommunen


13. MISLIGHOLD
Ved betalingsmislighold, eller annet mislighold fra barnehagen eller foresatte, kan barnehageplassen sies opp. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.
Ved manglende foreldrebetaling sendes purring. Etter purring, sendes krav om utestående beløp til inkasso.
Før oppsigelse på grunn av betalingsmislighold skal barnehagen skriftlig varsle foresatte om konsekvensene av misligholdet, samt gi en frist på 14 dager til å rette opp forholdet.


14. INNKJØP AV UTSTYR TIL BARNA
Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for innkjøp av nødvendig utstyr som barnet trenger i løpet av oppholdet i barnehagen, for eksempel bleier, salver, klær m.m.


15. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL PR. BARN
Flåten Naturbarnehage har et godkjent leke- og oppholdsareal inne på totalt 156 m2.
Arealnormen er 4 m2 for de over 3 år og 5,33 m2 for barn under 3 år inne, og 6 ganger så stort areal ute.


16. FORSIKRING
Barna er forsikret kollektivt i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter og kommunale retningslinjer. Barnehagen er ikke pliktig til å erstatte eiendeler dersom disse blir ødelagt eller blir borte i barnehagen.


17. INTERNKONTROLL
Barnehagen følger gjeldende regler for internkontrollsystem. Daglig leder er ansvarlig for internkontrollen i barnehagen.


18. TAUSHETSPLIKT
Alle ansatte og medlemmer av barnehagens samarbeidsutvalg har taushetsplikt i h.h.t. barnehageloven § 21. Derimot gjelder at barnehagepersonellet har opplysningsplikt i h.h.t. § 22 og 23.


19. POLITIATTEST
Den som jobber i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise at vedkommende ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn. Den som ikke kan fremvise en plettfri vandelsattest, vil ikke bli ansatt.

20. DUGNAD
I løpet av barnehageåret vil det blir gjennomført dugnad i barnehagens inne- og/eller uteområde. Det forventes at foreldre/foresatte stiller.

21. BARN HENTET ETTER STENGETID
Barnehagens åpningstid skal respekteres. Dersom barnet blir hentet etter stengetid vil foreldre/foresatte bli fakturert for de lønnskostnader dette medfører Flåten Naturbarnehage gjennom pålagt overtid.
Kostnad ved henting etter stengetid i Flåten Naturbarnehage er 250,- per påbegynt ½ time.

22. BARNS FRAVÆR/SYKDOM
Alt fravær skal meldes til barnehagen fortrinnsvis innen kl 9.00 samme dag. Ved fravær som ikke skyldes sykdom skal foreldre/foresatte gi beskjed så tidlig som mulig, slik at barnehagen kan tilrettelegge tilbudet best mulig for de øvrige barna.

23. VEDTEKTSENDRINGER/REVISJON AV VEDEKTENE
Vedtektsendringer/revisjon av vedtektene foretas av eier årlig. Endringer skal godkjennes av SU før de trer i kraft.