Danning, lek, læring og omsorg

Barnehagens innhold er basert på et helhetlig læringssyn, hvor danning, lek, læring og omsorg står sammen i en helhet. Sosial kompetanse og språk er prioriterte områder som inngår i alle aktiviteter.

Danning

Danning er det som skjer i barnets samspill med verden rundt seg. Det er en prosess som skjer gjennom hele livet, og for at den skal kunne utvikle seg trenger man refleksjon. Gjennom danningen overføres verdier, normer, tanker og handlings- og uttrykksmåter.

«Barnehagen skal fremme danning. Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratisk felleskap.»

(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, august 2017)

Barna regnes som en aktiv deltaker i eget liv. Det er de voksnes plikt å veilede barna, men samtidig respektere deres egenverdi og selvstendighet. Det er viktig å kunne se ting i sammenheng for å kunne reflektere og veilede. Danningen skjer der det er trygghet og gjensidig respekt fra alle parter. Den skjer ut fra barnehagens verdigrunnlag, den voksnes erfaringer og i nært samarbeid med hjemmet.

Lek

Et av de viktigste grunnlagene for barns utvikling og læring er barns samspill med andre mennesker. I Flåten Naturbarnehage legger vi stor vekt på dette og ønsker at alle barn skal utvikle sin sosiale kompetanse så langt som mulig. Lek sammen med andre barn gir en unik mulighet til å utvikle sin egen fantasi ved å lære av andre, og evnen til å sette seg inn i andres situasjoner er grunnlaget for empati og sosial kompetanse.

I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (august 2017) står det «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. […] Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.»

Vi mener at hvert enkelt barn har en unik kompetanse og et unikt perspektiv, som vi som voksne må prøve å oppdage. Barnas egen, personlige kompetanse og interesser ligger til grunn for deres lek, og dette ønsker vi å anerkjenne i den daglige leken. I lek utforsker barnet sin verden, både alene og sammen med andre, og vår oppgave er å gi barna frihet til å selv oppdage verden rundt seg. Ved lek skal de voksne alltid være tilgjengelige som støtte og veiledere for den sosiale delen av leken. Hvis et barn ofte ender opp utenfor den sosiale leken vil personalet følge opp og støtte det enkelte barnet slik at barnet kan finne veier inn i det sosiale samspillet.

Alle barn er ute hver dag og i uteleken får barna mer boltreplass, som ofte skaper nye muligheter for fysisk lek, noe som er viktig for at fantasien og kreativiteten i leken stadig skal utvikles.

Hensikten er at alle barn skal få tid, mulighet og rom til å utvikle sin egen måte å leke på. Barna skal få mulighet å leke alene og sammen med andre, og alle barn skal få bli inkludert i den sosiale leken.

Personalet har ansvar for å passe på at barna har forutsetninger for sin egen lek, for eksempel å tilrettelegge for større lekeareal hvis leken krever det. Personalet har også en viktig rolle i å passe på at ingen barn havner utenfor den sosiale leken, og å hjelpe barn som sliter med å finne sin rolle i gruppen. Foreldresamarbeid er her veldig viktig, en åpen dialog med hjemmet vil hjelpe personalet å finne den beste måten å hjelpe hvert enkelt barn.

Læring

Barnehagelovens § 2 sier at barnehagen «skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.»

For barn i barnehagen er opplevelsesaspektet en viktig ingrediens når det gjelder læringsforløp. Vi må derfor gi rom for at barna får oppleve og assosiere på sin egen måte i forhold til temaer vi arbeider med i barnehagen. Dette henger sterkt sammen med barns medvirkning.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (august 2017) sier; «Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimulere og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sansene i sine læringsprosesser.»

Når det gjelder læring, snakker en om helhetlig læring, der det er hele barnet som lærer. Det forandrer barnet som person og får konsekvenser for barnets selvverd og utvikling av identitet. Læringen styrker barnets selvoppfatning, og selvoppfatningen innvirker på barnets motivasjon, interesser og læring.

I helhetlig læring foregår mye på det ubevisste plan, og ofte skjer den i en rekke andre situasjoner enn de mer eller mindre tilrettelagte aktivitetene. Leken er den viktigste arenaen for barns læring, og derfor må barna få mye tid til egen lek. De formelle aktivitetene vi planlegger og gjennomfører i barnehagen, kan bli brukt som inspirasjon og utgangspunkt for barna i leken deres.

Vi må være bevisste på barns læringsprosesser. Ved å ta utgangspunkt i barns interesser kan vi sammen med barna undersøke, stille spørsmål og sammen finne svar som barna kan være tilfredse med.

Omsorg

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet.»

(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, august 2017)

Alle barn er avhengige av et godt omsorgsmiljø, der de føler seg trygge, sett og tatt godt vare på. God omsorg er grunnlaget for god utvikling og læring, og trygghet og en følelse av å være ønsket og satt pris på. Dette er det viktig for personalet i barnehagen å formidle til barna.

Omsorgen tar ulike former for ulike barn i ulike aldre - et fang å sitte på, trøst når man faller og slår seg eller tydelig grensesetting er alle eksempler på god omsorg. Uansett omsorgen tar, er det et engasjement fra de voksne som viser at de bryr seg om det enkelte barn som skaper trygge og selvstendige barn med god selvtillit. Vi ønsker at Flåten Naturbarnehage skal være et trygt sted for barn og voksne og ha en «atmosfæren preges av humor, raushet og omsorg».

En viktig del av omsorgen handler om å anerkjenne barns følelser, å lytte og vise interesse for det barna forteller oss, enten i ord eller gjennom kroppsspråk. I Flåten Naturbarnehage behandler vi barna med respekt og tiltro, og det skal alltid finnes voksne i nærheten som er responsive og tar seg tid til å dele barnas tanker og følelser, både i gruppe og individuelt.

Hensikten er at alle barn skal føle seg trygge og godt ivaretatt, og at vi i personalet finner veier å balansere humor og raushet med faste rammer og tydelig grensesetting. Hver enkelt pedagogisk leder har ansvar for å veilede assistenter i måter å finne denne balansen på, og alle i personalet har et personlig ansvar for å evaluere seg selv og sine kollegaer kontinuerlig. Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø er et viktig mål for å skape god stemning i personalgruppen, og derved åpne for konkrete, konstruktive samtaler som hever kvaliteten i vårt arbeid med barna.